Al sejlads af passagerer og bagage udføres i henhold til Arctic Umiaq Lines befordringsbestemmelser.

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse på enhver befordring af passagerer og rejsegods med skib, der tilhører eller er befragtet af Arctic Umiaq Line A/S (herefter AUL).

§ 1 AUL kan opfylde befordringsaftalen med andet skib end aftalt eller af passageren forudsat. AUL forbeholder sig ret til at indkvartere passageren i anden kategori end den bestilte på hele eller en del af rejsen og udbetaler som godtgørelse herfor alene pro rata forskellen mellem prisen for den bestilte kategori og den lavere kategori passageren er tildelt.

§ 2 AUL er ikke ansvarlig for uregelmæssigheder i driften og forbeholder sig ret til, uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser.

Stk. 2 Bortkomne billetter eller forældede billetter erstattes/refunderes ikke.

Stk. 3 Såfremt billetter til AUL ikke er benyttet, skal der foretages refusion senest 1 måned efter udrejsedatoen.

§ 3 Hvis storis eller lignende naturhindring gør det uforsvarligt at fortsætte rejsen, kan AUL, afbryde rejsen i nærmeste havn, for der at afvente vejr/is bedring og lignende, med henblik på, derefter at fortsætte rejsen med forsinkelse.

Stk. 2 Hvis ishindringer eller lignende gør, at AUL vælger, at passageren ikke kan tiltræde rejsen, kan der i den anledning ikke rejses krav mod AUL. AULs transportforpligtelse forudsætter altid, at AUL har mulighed for at tage passageren ombord ved de normale anløbskajer og i umiddelbar forlængelse heraf, at lade skibet afgå planmæssigt. Omkostninger til hotel og lign. for passagerer, hvis rejse ikke kan påbegyndes, er AUL uvedkommende.

§ 4 Såfremt befordringen ifølge befordringsaftalen helt eller delvis udføres af en bestemt anden fragtfører end AUL, er AUL ikke anvarlig for skade, tab, eller forsinkelse, der indtræffer under denne befordring, som udføres af den anden fragtfører. Det samme gælder, såfremt passageren ifølge befordringsaftalen har ret til

helt eller delvis at blive befordret af en anden end AUL.

§ 5 Rejsegods kan altid, når forholdende gør det nødvendigt, føres på dæk.

§ 6 AUL har intet ansvar for levende dyr, der befordres som rejsegods.

§ 7 AULs ansvar kan ikke overstige 175.000 SDR for hver passager, som er død, eller kommet til skade.

Stk. 2 Ansvar for forsinkelse i forbindelse med befordring af passagerer kan ikke overstige 4.150 SDR

Stk. 3 AULs ansvar for tab som følge af, at rejsegods er gået tabt, er blevet beskadiget eller forsinket, kan ikke overstige:

1) 1.800 SDR pr. passager forhåndbagage.

2) 6.750 SDR for penge, værdipapir og andre værdigenstande såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande, som AUL har modtaget til opbevaring i sikkerhed. Er de hernævnte genstande ikke overgivet til AUL til opbevaring, ifalder AUL ikke ansvar for tab af eller skade på disse.

3) 2.700 SDR pr. passager for andet rejsegods.

4) Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte trækningsrettigheder.

§ 8 I et opstået tab kan AUL fradrage:

1) 20 SDR pr. passager for tab af eller skade på rejsegods.

2) 20 SDR pr. passager for tab som følge af forsinkelse.

§ 9 AUL har intet ansvar for passageren for tiden før, passageren går ombord, og efter, at han er kommet i land. Denne ansvarsfrihed dækker dog ikke søtransport mellem skib og land henholdsvis land og skib, såfremt billetprisen omfatter denne transport, eller den udføres af et transportmiddel, som AUL stiller til rådighed.

Stk. 2 AUL er dog ikke ansvarlig for skader passageren lider, herunder tab af rejsegods på søudflugter med andre transportmidler end det skib, passageren transporteres på, hvis disse udflugter tilkøbes særskilt og ikke indgår som den del af den aftalte billetpris.

§ 10 AUL har intet ansvar for håndbagage for tiden, før godset bliver bragt ombord, og efter, at det er bragt i land. Denne ansvarsfrihed dækker dog ikke søtransporten mellem skib og land henholdsvis land og skib, såfremt billetprisen omfatter denne transport, eller transporten udføres af et transportmiddel, som AUL har stillet til rådighed.

§ 11 AULs pligt til at yde erstatning er altid betinget af, at skaden/tabet er forårsaget af en under befordringen indtruffet hændelse, samt at skaden/tabet skyldes fejl eller forsømmelse udvist af AUL eller af nogen AUL svarer for.

§ 12 Reklamationer og anmeldelse af eventuelle skader skal rettes til skibsføreren (kommandobroen), inden skibet forlades. Kravet mod AUL fremsættes skriftligt, bilagt rapport fra skibet.

§ 13 Erstatningskrav mod AUL er forældet, såfremt retssag mod AUL ikke er påbegyndt senest 2 år efter den dag, da passagereren og/eller rejsegodset blev udskibet, eller hvis godset er gået tabt, da senest 2år fra den dag, da udskibningen skulle have fundet sted.

§ 14 Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officer, mandskab, ekspeditør eller andre, som AUL svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger som AUL.

§ 15 AULs skibe er registreret under grønlandsk flag. Sikkerhedssproget ombord på Sarfaq Ittuk er dansk.

§ 16 Befordringen finder i øvrigt sted i henhold til AUL til enhver til gældende fartplan og priser, og deri anførte bestemmelser samt reglerne i henhold til søloven. Intet i disse befordringsbestemmelser har til hensigt at udvide passagerernes rettigheder udover hvad der gælder efter Sølovens præceptive regler herom.

§ 17 Ethvert krav mod AUL rejses ved Grønlands Landsret i Nuuk. Der er ikke jurisdiktion andre steder.

1 SDR = DKK 9,46; 30.juni 2022