Al sejlads af passagerer og bagage udføres i henhold til Arctic Umiaq Lines befordringsbestemmelser.

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse på enhver befordring af passagerer og rejsegods med skib, der tilhører eller er befragtet af Arctic Umiaq Line A/S.

§ 1 Arctic Umiaq Line kan opfylde befordringsaftalen med andet skib end aftalt eller af passageren forudsat. Arctic Umiaq Line forbeholder sig ret til at indkvartere passageren i anden kategori end den bestilte på hele eller en del af rejsen og udbetaler som godtgørelse herfor alene pro rata forskellen mellem prisen for den bestilte kategori og den lavere kategori passageren er tildelt.

§ 2 Arctic Umiaq Line er ikke ansvarlig for uregelmæssigheder i driften og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser.

Stk. 2 Bortkomne billetter eller forældede billetter erstattes/refunderes ikke.

Stk. 3 Såfremt billetter til Arctic Umiaq Line ikke er benyttet, skal der foretages refusion senest 1måned efter udrejsedatoen.

§ 3 Hvis storis eller lignende naturhindring gør det uforsvarligt at fortsætte rejsen, kan Arctic Umiaq Line afbryde rejsen i nærmeste havn, for der at afvente vejr/is bedring og lignende med henblik på derefter at fortsætte rejsen med forsinkelse.

Stk. 2 Hvis is hindringer eller lignende gør, at Arctic Umiaq Line vælger, at passageren ikke kan tiltræde rejsen, kan der i den anledning ikke rejses krav mod Arctic Umiaq Line. Arctic Umiaq Lines transportforpligtelse forudsætter altid, at Arctic Umiaq Line har mulighed for at tage passageren ombord ved de normale anløbskajer og i umiddelbar forlængelse heraf at lade skibet afgå planmæssigt. Omkostninger til hotel og lign. for passagerer, hvis rejse ikke kan påbegyndes, er Arctic Umiaq Line uvedkommende.

§ 4 Såfremt befordringen ifølge befordringsaftalen helt eller delvis udføres af en bestemt anden fragtfører end Arctic Umiaq Line, er Arctic Umiaq Line ikke ansvarlig for skade, tab, eller forsinkelse, der indtræffer under denne befordring, som udføres af den anden fragtfører. Det samme gælder, såfremt passageren ifølge befordringsaftalen har ret til helt eller delvis at blive befordret af en anden end Arctic Umiaq Line.

§ 5 Rejsegods kan altid, når forholdene gør det nødvendigt, føres på dæk.

§ 6 Arctic Umiaq Line har intet ansvar for levende dyr, der befordres som rejsegods.

§ 7 Arctic Umiaq Lines ansvar kan ikke overstige 175.000 SDR for hver passager, som er død eller kommet til skade.

Stk. 2 Ansvar for forsinkelse i forbindelse med befordring af passagerer kan ikke overstige 4.150 SDR.

Stk. 3 Arctic Umiaq Lines ansvar for tab som følge af, at rejsegods er gået tabt, er blevet beskadiget eller forsinket, kan ikke overstige:

1) 1.800 SDR pr. passager for håndbagage.

2) 6.750 SDR for penge, værdipapir og andre værdigenstande såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande, som Arctic Umiaq Line har modtaget til opbevaring i sikkerhed. Er de her nævnte genstande ikke overgivet til Arctic Umiaq Line til opbevaring, ifalder Arctic Umiaq Line ikke ansvar for tab af eller skade på disse.

3) 2.700 SDR pr. passager for andet rejsegods.

4) Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte trækningsrettigheder.

§ 8 I et opstået tab kan Arctic Umiaq Line fradrage:

1) 20 SDR pr. passager for tab af eller skade på rejsegods.

2) 20 SDR pr. passager for tab som følge af forsinkelse.

§ 9 Arctic Umiaq Line har intet ansvar for passageren for tiden før, passageren går ombord, og efter, at han er kommet i land. Denne ansvarsfrihed dækker dog ikke søtransport mellem skib og land henholdsvis land og skib, såfremt billetprisen omfatter denne transport, eller den udføres af et transportmiddel, som Arctic Umiaq Line stiller til rådighed.

Stk. 2 Arctic Umiaq Line er dog ikke ansvarlig for skader passageren lider, herunder tab af rejsegods på sø udflugter med andre transportmidler end det skib, passageren transporteres på, hvis disse udflugter tilkøbes særskilt og ikke indgår som en del af den aftalte billetpris.

§ 10 Arctic Umiaq Line har intet ansvar for håndbagage for tiden, før godset bliver bragt ombord, og efter, at det er bragt i land. Denne ansvarsfrihed dækker dog ikke søtransporten mellem skib og land henholdsvis land og skib, såfremt billetprisen omfatter denne transport, eller transporten udføres af et transportmiddel, som Arctic Umiaq Line har stillet til rådighed.

§ 11 Arctic Umiaq Lines pligt til at yde erstatning er altid betinget af, at skaden/tabet er forårsaget af en under befordringen indtruffet hændelse, samt at skaden/tabet skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Arctic Umiaq Line eller af nogen Arctic Umiaq Line svarer for.

§ 12 Reklamationer og anmeldelse af eventuelle skader skal rettes til skibsføreren (kommandobroen), inden skibet forlades. Kravet mod Arctic Umiaq Line fremsættes skriftligt bilagt rapport fra skibet.

§ 13 Erstatningskrav mod Arctic Umiaq Line er forældet, såfremt retssag mod Arctic Umiaq Line ikke er påbegyndt senest 2 år efter den dag, da passageren og/eller rejsegodset blev udskibet, eller hvis godset er gået tabt, da senest 2 år fra den dag, da udskibningen skulle have fundet sted.

§ 14 Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officer, mandskab, ekspeditør eller andre, som Arctic Umiaq Line svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger som Arctic Umiaq Line.

§ 15 Arctic Umiaq Lines skibe er registreret under grønlandsk flag. Sikkerhed sproget ombord på Sarfaq Ittuk er dansk.

§ 16 Befordringen finder i øvrigt sted i henhold til Arctic Umiaq Line til enhver tid gældende fartplan og priser og deri anførte bestemmelser samt reglerne i henhold til søloven. Intet i disse befordringsbestemmelser har til hensigt at udvide passagerernes rettigheder udover hvad der gælder efter Sølovens præceptive regler herom.

§ 17 Ethvert krav mod Arctic Umiaq Line rejses ved Grønlands landsret i Nuuk. Der er ikke jurisdiktion andre steder.

1 SDR svarer til ca. DKK 9,36 – i år 2023.